header image
 
 

O nás

Základní škola

Motto školy:

V naší škole se setkáš s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program nazvaný „Hravá škola“ je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum a individuální potřeby. Můžeš se u nás vzdělávat s pomocí moderního vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.

Co chceme, o co usilujeme:

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • rozvíjet lásku ke knize, zaměřovat se na rozvoj čtenářských schopností a dovedností
 • vychovávat naše žáky pro život v EU, podporovat výuku jazyků
 • vést žáky k lásce k přírodě a její citlivé ochraně
 • vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci a k  využívání komunikačních a informačních technologií
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své životní a profesní orientaci
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • věnovat stejnou péči žákům nadaným i těm, kterým to ve škole někdy tolik nejde, oceňovat jejich snahu o dosažení dobrých výsledků
 • učit žáky aktivně ovlivňovat a chránit své zdraví a být za ně odpovědný

 

Mateřská škola

Motto školky:

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.

Jsme školou rodinného typu umístěnou ve 2. patře budovy základní školy. Okolo školní budovy máme zahradu sloužící dětem ke hrám a sportovním aktivitám. Přírodní prostředí, ve kterém se škola nachází, je ve velké míře využíváno k pohybovým a vzdělávacím činnostem. Máme jednu heterogenní třídu pro děti od 2 do 6 let. Ke všem dětem se snažíme přistupovat individuálně a zároveň se snažíme vytvořit pro všechny podnětné prostředí důležité pro jejich další rozvoj . Chceme všechny děti  dobře připravit  na úspěšný start v základní škole i v dalším životě. Dětem nabízíme různé aktivity, výlety, plavání , do výuky nenásilnou formou zapojujeme  anglický jazyk.

Co chceme, o co usilujeme:

 • zajistit radostné a tvořivé prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji
 • vytvářet prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a jistě, prostředí, které pozitivně ovlivňuje celkový rozvoj osobnosti dítěte
 • podporovat rozvoj aktivit, které jsou prospěšné dětem
 • poznávat a společně sdílet hodnoty, které jsou pro děti srozumitelné a žádoucí
 • vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě a její ochraně
 • posilovat aktivní spolupráci s rodiči

 

 

 

Napsali o nás…
(Klikněte na dokument pro zvětšení)
klatovsky denik